د احصائیې او معلوماتو ملي اداری ادارې د ملکې خدمتونو بستونو لپره د ازموینې غوښتنلیک

فورم درخواستی امتحان بست های اداری اداره ملی احصائیه و معلومات جمهوری اسلامی افغانستان


د دې فورم سره خپل د تحصیل، کاری تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاپی ضمیمه کړی/ با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید

یادداشت: اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها . خودداری نماید.

تحصیلي اسناد مو باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید سوي وي. کاري تجربه که مو چیري په دولتي ارګان کي وي نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړې نه وي ضمیمه کړی او که مو چیري په خصوصي سکتور یا هم م وسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه لطفا ډډه وکړی.

تمام اسناد را در یک فایل PDF و یا یک فایل ZIP شده که حجم آن از 5 MB تجاوز نکند، تنظیم نموده و در مرحله آخر فورم (بخش ضمایم) ثبت نماید. نکته: فورم درخواستی را بعد از تکمیل نمودن آن، در مرحله اخر (بخش ضمایم)، ارسال بدارید و سیستم برای شما نمبر مسلسل درخواستی تان را ارسال میدارد. در صورت عدم دریافت نمبر مسلسل، در خواست شما از طرف سیستم نا تکمیل پنداشته شده و شامل پروسه ارزیابی نمیگردد. در صورت مواجه شدن به مشکلات تخنیکی، لطفاً به ایمیل support@nsia.gov.af تماس بگیرید بطور مثال، در تصویر ذیل نشان داده شده که درخواستی تکمیل گردیده و نمبر مسلسل درخواستی برای متقاضی داده شده که در صورت ضرورت، میتواند توسط این نمبر درخواستی خویش را پیگری نماید