لطفاً منتظر باشید ...

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د احصائیې او معلوماتو ملي اداره


د احصائیې او معلوماتو ملي اداری ادارې د ملکې خدمتونو بستونو لپره د ازموینې غوښتنلیک/ فورم درخواستی امتحان بست های اداری اداره ملی احصائیه و معلومات جمهوری اسلامی افغانستان

فعلاً هیچ بست در اعلان نیست