د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تشو بستونو لپاره د ازموینې غو֢تنلیک

فورم درخواستی امتحان بست ھای خالی اداره ملی احصائیه و معلومات


له دې فورم سره د زده کړو، کاري تجربو تایید شوي اسناد او د تذکرې کاپي مو یوځای کړئ!

یاددښت: تحصیلي اسناد مو باید د لوړو زده کړو وزارت له خوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چېرې په دولتي ارګان کي وي نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړې نه وي او که چېرې په خصوصي سکټور یا موسسو کې مو کار کړی وي، د قرارداد کاپي مو یوځای کړئ. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیر ضروروي اسنادو له رالېږلو څخه ډډه وکړئ!

ټول اسناد مو چې له پنځه ام بی (5MB) څخه زیات نه شي، په یو PDF او یا ZIP شوی فایل کې تنظیم او د دې فورم په وروستۍ پړاو (د ضمایمو برخه) کې يې یوځای کړئ. پاملرنه! د غوښتنې فورم له ډکولو او لېږلو څخه وروسته، سېسټم تاسو ته د غوښتنې مسلسله شمېره وړاندې کوي چې هغه نوټ کړئ! که چيري غوښتونکي له سېسټم څخه خپله مسلسله شمېره ترلاسه نکړي، دا په دې معنی ده چې د غوښتنې فورم یې بشپړ شوی نه دی او په دې توګه د ارزونې یا آزموینې پروسه کې نه شاملېږي. د تخنیکي ستونزې سره د مخ کېدو په حالت کې له support@nsia.gov.af ایمیل سره اړیکه ونیسئ!

با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید!

یادداشت: اسناد تحصیلی باید تائید شدۀ وزارت تحصیلات عالی باشد. در صورتی‌که تجارب کاری مربوط دولت باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که بیشتر از شش ماه از آن نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری مربوط به سکتور خصوصی یا موسسات باشد، کاپی قرارداد کار آن ضمیمه گردد. از ارسال تصدیق نامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و سایر اسناد غیرمرتبط خودداری نمایید!

تمام اسناد را در یک فایل PDF و یا یک فایل ZIP شده که حجم آن از پنج ام بی (5MB) بیشتر نباشد، تنظیم نموده و در مرحلۀ اخیر فورم (بخش ضمایم) ضمیمه نمایید! توجه! بعد از تکمیل و ارسال فورم درخواستی، سیستم برای شما نمبر مسلسل درخواستی تان را ارایه نموده و شما آن‌را یادداشت نمایید! در صورتی‌که درخواست کننده نمبر مسلسل را از سیستم دریافت ننماید، این به معنی عدم تکمیل فورم درخواستی پنداشته شده و از این‌رو، درخواست کننده شامل پروسۀ ارزیابی یا امتحان نمی‌گردد. در صورت مواجه شدن به مشکلات تخنیکی، لطفاً به ایمیل support@nsia.gov.af تماس برقرار نمایید

بطور مثال، در تصویر ذیل نشان داده شده که درخواستی تکمیل گردیده و نمبر مسلسل درخواستی برای متقاضی داده شده که در صورت ضرورت، میتواند توسط این نمبر درخواستی خویش را پیگری نماید